Kongrenin Amacı ve Tarihçesi

KAYFOR AMACI VE TARİHÇESİ

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) kamu yönetimi akademisyenlerini ve uygulayıcılarını bir araya getirerek birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmalarına olanak sağlayan, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı kamu yönetimi alanında düzenlenen ilk bilimsel etkinliklerden biridir.

KAYFOR, 2003 yılında Mersin Üniversitesi tarafından başlatılmıştır. Tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi Bölüm Başkanları ve temsilcilerinin katıldığı çalıştay şeklinde düzenlenen bu ilk etkinliğin, belirlenen ana temalar çerçevesinde her yıl geleneksel olarak farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenmesine karar verilmiştir.

2004 yılında ikinci kez Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen KAYFOR’da akademik bildiriler sunulmaya başlanmış ve KAYFOR bilimsel bir toplantı niteliğini kazanmıştır. Devam eden yıllarda sırasıyla; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, TODAİE, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde düzenlenen Kamu Yönetimi Forumu 2023 yılında Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde düzenlenecektir. Cumhuriyet’in 100. yılında düzenlenecek olan KAYFOR 23, içinde yaşadığımız çağın siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda tüm temel dinamiklerini belirleyen yeni sorunları ve tartışma alanlarını, bunların kamu yönetimine ve kamu politikalarına doğrudan ve dolaylı etkilerini, politika üretme süreçlerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kurumsal yapıları ve bu yapıların kamu yönetimine getirdiği yeni yaklaşımları, yeni bakış açılarını, özgürleştirici ve kısıtlayıcı yönlerini, yeni kamu politikalarının üretim süreçlerini, sistem performansı, performans ölçümleri ve geri besleme gibi konularda uygulanan yöntemleri, bunların yeni toplumsal hareketler üzerindeki etkileri ve sonuçlarını interdisipliner bir bakış açısıyla incelemek, tartışmak, paylaşmak, yeni yol ve yöntemler keşfetmeye çabalamak ve bu amaçlar doğrultusunda oluşmakta olan literatüre katkıda bulunmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.

 

KAYFOR 1

2003

Mersin Üniversitesi

KAYFOR 2

2004

Hacettepe Üniversitesi

Dönüşüm ve Eğitime Yansımalar

KAYFOR 3

2005

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yöntem ve Sorunlar

KAYFOR 4

2006

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimi

KAYFOR 5

2007

Kocaeli Üniversitesi

Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre, Güncel Sorunlar ve Çözümler

KAYFOR 6

2008

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform

KAYFOR 7

2009

Sütçü İmam Üniversitesi

Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi

KAYFOR 8

2010

TODAİE

Kamu Yönetimi ve Teknoloji

KAYFOR 9

2011

Gazi Üniversitesi

Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi

KAYFOR 10

2012

Uludağ Üniversitesi

Kamu Politikalarında Dönüşüm

KAYFOR 11

2013

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları

KAYFOR 12

2014

Adnan Menderes Üniversitesi

Kamu Yönetiminde Değişim

KAYFOR 13

2015

Selçuk Üniversitesi

Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları

KAYFOR 14

2016

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Nasıl Bir Kamu Yönetimi?

KAYFOR 15

2017

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları

KAYFOR 16

2019

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Kamu Yönetimi Eğitimi

KAYFOR 17

2019

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm

KAYFOR 18

2021

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi-Taşkent /ÖZBEKİSTAN

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi

KAYFOR 19

 

KAYFOR 20

2021

İnönü Üniversitesi

Terör

KAYFOR 21

2022

Anadolu Üniversitesi

Siyaset ve Yönetimde Güncel Tartışmalar

KAYFOR 22

2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Kamuda Stratejik Kaynak Yönetimi

KAYFOR23

2023

Kırıkkale Üniversitesi

Cumhuriyet